Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden SERDEKO B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van KoopHandel

Postadres: Antoon der Kinderlaan 6-B, NL 5212 AA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Siloweg 15, NL 5222 BN, ’s-Hertogenbosch

met kamer van koophandel registratienummer 67.96.95.93

handelend onder de geregistreerde Benelux merknaam KWTP,

met website www.KraanWaterTapPunt.nl

en leverancier van producten en bijbehorende accessoires t.b.v. watertappunten

hierna te noemen “KWTP”

 

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van KWTP en voor alle overeenkomsten betreffende de verkoop en/of levering door KWTP van producten, diensten en/of adviezen. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. Offertes en opdrachten

Alle aanbiedingen en offertes van KWTP zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. KWTP behoudt zich het recht voor aanbiedingen en offertes te kunnen wijzigen, zolang geen definitieve en schriftelijk opdrachtvestiging door KWTP aan haar klanten is verstrekt. Opdrachten worden door KWTP bevestigd door middel van de schriftelijk opdrachtbevestiging, of, bij gebreke daarvan, door het sturen van de factuur. KWTP wordt slechts gebonden door deze schriftelijke bevestiging of factuur.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn af fabriek, exclusief transport en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang geen definitieve overeenkomst tot stand gekomen is middels een door KWTP uitgebrachte schriftelijke opdrachtbevestiging, behoudt KWTP zich het recht voor prijzen, levertijden en/of condities te wijzigen, dan wel een aanbieding of offerte te wijzigen of terug te trekken, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.

4. Aflevering

De aflevering van producten vindt plaats af fabriek en conform de afspraak in de schriftelijke opdrachtbevestiging van KWTP. Overschrijding van overeengekomen levertijden door KWTP, dan wel door de transporteur of pakketdienst die die levering van producten verzorgt, levert geen wanprestatie op en geeft de klant geen enkel recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen en/of vergoeding van schaden, door hem of derden geleden, te vorderen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van KWTP, totdat alle vorderingen, die KWTP heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is verplicht de producten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van KWTP te bewaren. Als de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is KWTP gerechtigd de producten terug te nemen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten, die KWTP toekomen.

6. Reclame

Klachten over hoeveelheden en over gebreken, die bij levering door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan KWTP kenbaar te worden gemaakt. Klachten over gebreken, die bij levering niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan KWTP kenbaar te worden gemaakt.

Ieder recht van reclame vervalt, indien:

·        klachten niet schriftelijk binnen de gestelde termijn worden kenbaar gemaakt;

·        KWTP niet de gelegenheid wordt gegeven, klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken;

·        gebruik der producten wordt voortgezet;

·        levering meer dan een half jaar tevoren heeft plaatsgevonden.

Retourzendingen worden door KWTP uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Reclames geven de klant nimmer het recht betaling van niet-betwiste gedeelten van KWTP’s vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

7. Aansprakelijkheid

KWTP is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden (daaronder begrepen gevolgschaden), als direct of indirect gevolg van door KWTP gegeven adviezen en/of geleverde producten. KWTP is slechts aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten aan de producten die zij levert. Indien KWTP klachten over dergelijke gebreken gegrond acht, zal zij te harer keuze:

·        de gebreken herstellen;

·        vervangende producten leveren tegen teruggave van de gebrekkige producten, of

·        de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren en de koopsom retourneren tegen teruggave van de gebrekkige producten.

KWTP is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden (daaronder begrepen gevolgschaden), welke herstel, verwijdering of vervanging hebben veroorzaakt als direct of indirect gevolg van de gebreken. De klant zal KWTP vrijwaren van iedere claim van derden ter zake.

KWTP levert producten voor watertappunten en installeert deze producten niet. De klanten van KWTP zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (laten) installeren van KWTP producten, door erkende, gediplomeerde en/of vakbekwame personen en/of organisaties, zoals bijvoorbeeld een gecertificeerde loodgieter of eigen erkende huisinstallateur. Verder is de klant ook te allen tijde eindverantwoordelijk voor het aanleveren van deugdelijk drinkwater voor het watertappunt, waarbij het aangeboden drinkwater geen microbiologische organismen, chemicaliën of metalen mag bevatten in een dusdanig concentratie welke nadelig zijn voor de mens.

8. Rechten van industriële en intellectuele Eigendom

KWTP behoudt te allen tijde de eigendom van modelbeschermingsrecht en het auteursrecht van alle door KWTP verstrekte prijsopgaven, tekeningen, specificaties en andere gegevens, welke slechts met KWTP’s schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd. De klant zal alle van KWTP (te) ontvangen gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en deze gegevens niet dan met schriftelijke toestemming van KWTP aan derden doorgeven. Producten van KWTP, tekeningen, specificaties, foto’s en andere KWTP documenten, mogen zonder schriftelijke toestemming van KWTP niet worden nagemaakt en/of gekopieerd. KWTP producten blijven uitsluitend KWTP’s eigendom, ook indien de klant opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging of de kosten daarvan heeft betaald. De klant zal KWTP vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens iedere inbreuk op een recht van industriële eigendom, verband houdend met de fabricage, levering of het gebruik van een product of een uitgevoerde dienst, vervaardigd of verricht volgens voorschriften van de klant. Verder is “KWTP” een geregistreerde Benelux merknaam in eigendom van SERDEKO B.V.. Klanten en derden mogen niet zonder schriftelijke toestemming van KWTP deze merknaam gebruiken.

9. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de door KWTP uitgebrachte offerte of orderbevestiging anders vermeldt. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat KWTP bericht van bijschrijving op één van haar rekeningen heeft ontvangen. KWTP heeft het recht 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand op niet op tijd betaalde bedragen in rekening te brengen. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 10% van het factuurbedrag worden gefixeerd, vallende op de inning en invordering van niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de klant.

10. Opschorting

Indien de klant met enige betaling in verzuim is, is KWTP niet verplicht de lopende overeenkomst verder uit te voeren en kan KWTP de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van KWTP om nakoming te vorderen en/of de verplichting van de klant om KWTP schadeloos te stellen. e klant is verplicht, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, tot genoegen van KWTP zekerheid te stellen voor betaling van koop prijs, vracht en overige kosten. Zolang deze zekerheid niet is gesteld, is KWTP niet verplicht de overeenkomst verder uit te voeren en kan KWTP de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd de verplichting van de klant zijn deel van de overeenkomst uit te voeren of KWTP schadeloos te stellen.

11. Onvoorziene omstandigheden

Ingeval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook ten gevolge van weers- en andere omstandigheden, onverschillig of een en ander plaatsvindt in KWTP’s eigen bedrijf of in KWTP’s toeleverende bedrijven of transportondernemingen, en in alle omstandigheden die KWTP niet heeft kunnen voorkomen of afwentelen, alsmede ingeval van zodanige wijziging der omstandigheden dat (verdere) nakoming van KWTP’s verplichtingen voor KWTP zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijs van KWTP niet kan worden gevergd, heeft KWTP het recht, na de klant van zodanige omstandigheden op de hoogte te hebben gesteld, zonder rechterlijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat KWTP tot enige vergoeding van schaden, door de klant en/of derden geleden, gehouden zal zijn. De klant zal KWTP volledig vrijwaren van iedere claim van derden ter zake.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiende uit door KWTP gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Den Bosch, Nederland, met dien verstande dat KWTP te harer keuze een procedure kan instellen bij een bevoegde rechter elders.

13. Afwijkingen

Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door KWTP zijn bevestigd. In zo’n geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.